Ερώτηση: Όταν πραγματοποιείτε ένα μακρινό ταξίδι, πρέπει να κάνετε περιοδικές στάσεις για ξεκούραση που θα βελτιώσουν την ετοιμότητά σας στην οδήγηση:

 • 1) Όχι, για να φθάσετε γρήγορα στον προορισμό σας.
  2) Ναι, κάθε 8 ώρες περίπου, αν το ταξίδι υπερβαίνει αυτό το χρόνο.
  3) Ναι, κάθε 2 ώρες και για 15 λεπτά της ώρας τουλάχιστον σε κάθε στάση.

Ερώτηση: Τα ελατήρια συμπιέσεως του εμβόλου έχουν προορισμό:

 • 1) Να μην αφήνουν τη διαφυγή των αερίων καύσεως προς το στροφαλοθάλαμο.
  2) Να μην αφήνουν το λάδι της λιπάνσεως να φτάνει στο θάλαμο καύσεως.
  3) Να λιπαίνουν τις επιφάνειες εμβόλου - κυλίνδρου.

Ερώτηση: Ο οδηγός φορτηγού, το οποίο είναι εφοδιασμένο με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας, πρέπει εκτός των άλλων να έχει πάντα μαζί του τα εξής έγγραφα, όσον αφορά στο εν λόγω σύστημα:

 • 1) Βεβαίωση του αντιπροσώπου ή βεβαίωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου τοποθετήσεως.
  2) Τεχνικό εγχειρίδιο του συστήματος (προσπέκτους).
  3) Την εγγύηση του συστήματος.

Ερώτηση: Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, κινούμενο σε οδικό δίκτυο με μία λωρίδα κυκλοφορίας, επιτρέπεται να κινείται:

 • 1) Στο μέσον της λωρίδας κυκλοφορίας.
  2) Στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
  3) Στο μέσον του οδοστρώματος.

Ερώτηση: Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος στο ζεύγος αξόνων τριαξονικού φορτηγού, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές και του οποίου η απόσταση των αξόνων είναι μεγαλύτερη ή ίση των 1,3 m και μικρότερη των 1,8 m και ο κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με διπλά ελαστικά και με αναρτήσεις πεπιεσμένου αέρα ή αναρτήσεις αναγνωρισμένες ως ισοδύναμες προς αυτές , είναι:

 • 1) 18.000 kg.
  2) 19.000 kg.
  3) 20.000 kg.

Ερώτηση: Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση του οδοστρώματος από ένα ζεύγος μη διευθυντηρίων αξόνων με απόσταση μεταξύ τους μεγαλύτερη από ένα (1) μέτρο και μικρότερη ή ίση με δύο (2) μέτρα, για εθνικές μεταφορές, είναι:

 • 1) 17.000 kg.
  2) 20.000 kg.
  3) 22.000 kg.

Ερώτηση: Θέλετε να στρίψετε προς τα αριστερά. Ποια διαδοχική σειρά ενεργειών πρέπει να κάνετε:

 • 1) Θέτετε σε λειτουργία τον δείκτη αλλαγής πορείας, τοποθετείστε στη σωστή θέση στο δρόμο, παρατηρείτε την κυκλοφορία που ακολουθεί.
  2) Παρατηρείτε την κυκλοφορία που ακολουθεί, θέτετε σε λειτουργία τον δείκτη αλλαγής κατευθύνσεως, τοποθετείστε στη σωστή θέση στο δρόμο.
  3) Τοποθετείστε στη σωστή θέση στο δρόμο, θέτετε σε λειτουργία τον δείκτη αλλαγής κατευθύνσεως, παρατηρείτε την κυκλοφορία που ακολουθεί.

Ερώτηση: Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού αρθρωτού οχήματος που εκτελεί εθνικές μεταφορές, είναι:

 • 1) 28.000 kg.
  2) 29.000 kg.
  3) 32.000 kg.

Ερώτηση: Όταν οδηγείτε σε παγωμένους δρόμους, η απόσταση που φυσιολογικά χρειάζεται για να σταματήσετε σε περίπτωση ανάγκης σε σύγκριση με αυτήν που απαιτείται σε στεγνό δρόμο είναι πιθανό να αυξηθεί κατά:

 • 1) 2 φορές.
  2) 5 φορές.
  3) 10 φορές
  4) 3 φορές

Ερώτηση: Για να περάσετε δίπλα από έναν πεζό, οφείλετε να αφήσετε ένα πλευρικό διάστημα το λιγότερο:

 • 1) 0,50 m.
  2) 1 m.
  3) 1,5 m.